Contact Us

Shenzhen Borshway Technology Co., Ltd

General contact: info@borshway.com
Pre-sale inquiry:  sales@borshway.com
After sales: after-sales@borshway.com
Call us: +86 15889694909
Address: HSH Building, Jingang Rd. Xixiang. Bao’an Shenzhen China


查看大图